ћеждународна пресконференци€, дадена от Ќиколас ћадуро, президент на Ѕоливарска република ¬енецуела, в зала ј€кучо на двореца ћирафлорес, на 17 май 2016г

Ќиколас ћадуро: ƒобър ден на ц€ла ¬енецуела. —виквам националното радио и телевизи€та и започвам тази много важна международна пресконференци€ за съдбата на нашата страна.

ƒобър ден на ц€лата –одина и специални поздрави. Ќие сме в зала ј€кучо в президентски€ дворец на ћирафлорес. ƒнес вторник 17 май поздрав€вам ц€ла† ¬енецуела.

—виках тази международна пресконференци€ с медиите, информационните агенции, също така, сега ще установим специална връзка с различните посолства и консулства на Ѕоливарска република ¬енецуела по света.

“ук присъстват медии, журналисти, интелектуалци, лидери на общественото мнение от различни страни. ѕоздрав€вам всички.

¬ н€кои страни, като  итай и »нди€, вече е ср€да, и там са ранни зори. »зпращам поздрави оттук. Ќад€вам се, че сте добре† на разсъмване в ср€да.

—ъщо така поздрав€вам наши€ дипломатически персонал, посланиците по† света. —виках тази международна пресконференци€, в един момент, който е много важен† за ¬енецуела.

¬ момента ¬енецуела е обект на систематична, политическа, медийна и дипломатическа агреси€, който излиза от нормалните параметри на това, което познаваме през последните 17 години на Ѕоливарската революци€.

ѕрез тези 17 години ние се сблъскахме, разгромихме и† неутрализирахме различни форми на тази международна агреси€, на този международен заговор на силите на световни€ капитализъм, и изл€зохме горди защото защитавахме нашата родина с истината, горди защото ¬енецуела има дълга истори€ на борби за правото на независимост, суверенитет; и правото да съществуваме, да създаваме и да се† управл€ваме.

“ова са 17 години на посто€нна борба и ние познаваме методите на интервенционизъм и тънкостите, границите на чужди€ имперски интервенционизъм от световната столица на десницата, на световните олигархии. » с този опит и с това наследство, с опита, който ме накара да придружавам  оманданте ”го „авес в продължение на почти седем години като министър на външните работи, мога да кажа, че днес ние сме жертви на агреси€: медийна, политическа, дипломатическа и на много сериозни заплахи, на които е била подложена нашата страна през последните 10 години, а може би сме изправени и прежив€ваме най-тежките в момента.

ѕрез последните години, преди две години, през 2014 година, прежив€хме една† брутална международна медийна кампани€, ко€то придружаваше опита да залее страната с насилие и беше опит да свали конституционното правителството, което аз председателствам, с така наречените гуаримбас /актове на насилие/. √уаримбас, които предизвикаха смъртта на 43 души във ¬енецуела, и повече от 900 ранени, както и 300 съотечественици инвалиди, това може да се нарече международно, силно и† настъпателно насилие.

јмериканската јсоциаци€ на издателите на вестници на† јмерика, ко€то може да се нарече международна асоциаци€ на медийни олигархии, реши през месец† февруари 2014 г. да публикува всеки ден една ц€ла страница срещу ¬енецуела, срещу боливарското правителство и това начинание продължи един, два, три месеца. ≈дин ден те спр€ха да € публикуват, защото б€ха победени, но те подготв€ха всички услови€ за избухването на вътрешна гражданска конфронтаци€, ко€то да залее ¬енецуела с насилие, както го прав€т на други места† на планетата, например† в ”крайна през 2014 година, в Ћиби€ през 2011 г. и —ири€ от 2011- 2012 г., и това са само примери близки до днешни€ ден, без да се връщам по-назад в истори€та.

ѕрез тази кампани€ на гуаримбас, ко€то продължи пет-шест месеца, правителството на —јў продължи да прилага различни форми на международни сценарии и публикуване на повече от 400 декларации, които се провалиха.  ато се започне от президента Ѕарак ’юсеин ќбама, ƒържавни€т секретар, Ќачалникът на ёжното командване, както и всички държавни служители, на които предостав€ха микрофони в —јў† по това време, отправиха безброй предупреждени€, заплахи, предсказани€, които се опитаха да изпълн€т. јко сравним събити€та, можем да кажем, че не постигнаха нито насилие, нито дестабилизаци€ във ¬енецуела, не усп€ха да постигнат, без съмнение, това което в други времена биха постигнали.

Ќо глобалната кампани€ засили заплахите, призивите за интервенционизъм в нашата страна, които достигнаха върха с из€влението на бивши€ президент на  олумби€ јлваро ”рибе ¬елес, който минали€ петък от ћа€ми, придружен от генерални€ секретар на ќрганизаци€та на американските държави, призова за военна намеса във ¬енецуела. “ова никога не† се е случвало, никога не се е случвало – да се призовава за военна намеса във ¬енецуела!

ѕоради тази причина, сметнах, че е необходимо да свикам тази международна пресконференци€, както и свързване с всички наши посолства, защото тр€бва да се изгради едно контранастъпление политическо и дипломатическо, и да призовем за мобилизаци€ на съзнанието в света в защита на правото на мир, независимост и демокраци€ във ¬енецуела.

¬енецуела не иска да бъде водена от външни агенти, с вътрешни съюзници като политически фактори, до една ситуаци€ на масово† насилие, което не бе постигнато, тази кампани€ просто предшества търсенето на оправдани€ за една обща интервенци€ в нашата страна.

¬ие скъпи сънародници, които ме слушате, познавате нашата твърдост и прозрачност, познавате нашите човешки и демократични ценности, познавате наши€ революционен дух и вие знаете, че когато ние отправ€ме тези предупреждени€ и разобличаваме, не е за да създаваме аларма и никога не преувеличаваме, нито на йота от това, което ние искаме да предупредим и разобличим.

»ма важни сектори от† медийната власт и телевизионни канали в страната, собственици на печатните средства за† информаци€, замесени в нашите планове, има важни сектори от олигархи€та, на малобройната олигархи€ от паразити в тези планове, и днес мога да кажа, че това практически е ц€лата† венецуелска политическа опозици€, неефективното Ќародното събрание, некомпетентно, безполезно, доминирано от старата буржоазна олигархи€, всички те участват в тези планове.

—ега, тъй като наши€т народ се мобилизира, и аз задействах Ѕоливарската† икономическа програма, активирахме се и мобилизирахме всички планове свързани с образованието, здравеопазването, жилищното настан€ване, мисиите, големите мисии, и народът е информиран и бдителен, аз активирах CLAP /местните комитети по доставки и производство/, и ние вървим напред заедно с наши€ народ, и наши€т народ иска† мир, нито един от техните планове, до момента, не е усп€л да предизвика провокаци€та, ко€то търс€т, и ние ще направим всичко, което е в нашите ръце, в моите като ѕрезидент, и е предвидено в конституци€та, за да запазим мира в страната и ще продължим да печелим битката за международната истина. ƒве основни задачи: да запазим вътрешни€ мир и същевременно да спечелим битката за истината, за международни€ мир, уважението към ¬енецуела, правото което имаме да имаме собствена политическа, икономическа и социална† система, правото което имаме никой да не се намесва във вътрешните работи на ¬енецуела. ¬ъпросите на ¬енецуела са на венецуелците, един горд народ защото е син на освободители, и през тези 17 години се научихме да развиваме тази гордост, този бунтовен дух, и когато ни предизвикват от импери€та, ставаме неукротоми, и когато импери€та иска да ни налага неща, ние сме неукротими. “ака отговар€м аз на импери€та: по никакъв начин н€ма да постигне целите си, към които се стреми, особено след държавни€ преврат в Ѕразили€. —ъщата империалистическа геополитика, нека никой не се съмн€ва в това, империалистическа геополитика на завоюване отново на Ћатинска јмерика и  арибите, ко€то се разгръща от страна на импери€та —јў заедно с европейските съюзници и затова си тра€т за преврата в Ѕразили€, затова се подкреп€т и се нахвърл€т срещу ¬енецуела, като см€тат, че е дошъл техни€ момент.

 омплексирани империи, които имат комплекси за превъзходство и в€рват, и см€тат, че са старите страни на колонизатори, и са старите колониални елити, те са обедин€ват в своите комплекси за превъзходство, импери€та —јў и центровете на капитала, които управл€ват ≈вропейски€ съюз, се съюз€ват за всекидневна медийна агреси€, посто€нна, за непрекъснати заговори срещу ¬енецуела, и венецуелците тр€бва да зна€т това. јз имам много доказателства тук защото медийната агреси€ създава услови€, за да се оправдае всичко, за да оправда€т всички други агресии.

Ћатинска јмерика познава тези неща повече от 100 години. ¬ истори€та на човечеството напоследък имаме лъжи, които се създадоха за народа на »рак и геополитическото решение на импери€та да завоюва основните страни производителки на петрол от ќѕ≈ , това е едно геополитическо решение на импери€та.

»змислиха оръжи€та за масово унищожение. “ова е от една† друга война през 1991 г. “е непрекъснато се об€сн€ваха и об€сн€ваха, и се опитаха да направ€т преврат, който се проведе във ¬енецуела в рамките на геополитически€ план по маршрута на ќѕ≈ , да свал€т† „авес преди нахлуването в »рак, и те усп€ха, но за 47 часа, след това те решиха да нахлу€т в »рак.  акъв беше резултатът? ≈то го: един милион мъртви; един »рак, където цари тероризъм, разделение и по€вата на терористични групи, а сега те се нахвърл€т върху останалата част от света.  ои са отговорни за разрухата на »рак? —ъщите, които атакуват днес ¬енецуела, същите елити, същите средства за масова информаци€, и да не говорим за лавините от хора, които се опитват да търс€т убежище в ≈вропа и които предизвикаха най-гол€мата хуманитарна криза след ¬тората световна война 1940-1945.

“е искат да се предизвикат хуманитарна криза? ѕотърсете € в собствената си страни. » кой предизвика кризата, така че хил€ди иракчани б€гат от тероризма? » кой унищожи Ћиби€ например?  ой извърши нападение и бомбардировки? Ќад 20.000 въздушни нападени€, и казват, че това е предизвикало повече от 100 000 мъртви само в първи€ етап на въздушните нападени€, това са невинни мъже и жени. Ќие вид€хме “риполи, цели€т е разрушен. » сега кой управл€ва в Ћиби€?  ой унищожи Ћиби€? Ќј“ќ, същите които са в ≈вропейски€ съюз, които всеки ден публикуват декларации срещу ¬енецуела. » кой подкрепи и аплодира бомбардировките срещу Ћиби€? ѕравителството на —јў с 20 хил€ди въздушни нападени€. » кой управл€ва днес Ћиби€? ’аосът, терорът, разделението и смъртта. » къде са тези, които аплодираха нападението на —јў в »рак? ћъртви. «ащото когато империите пристигат, идват срещу всички, пон€кога идват първо за предателите, които са им предали земите си.

—ири€, нашата сестра —ири€, обичаната —ири€, историческата —ири€, ко€то се съпротивл€ва с президента Ѕашар ал-јсад, ко€то отново си върна ѕалмира и всички територии, за да се върне отново мирът. ј сега дойде и †хуманитарната криза на ≈вропа, за сега с повече от един милион бежанци, които идват от къде? ќт северна јфрика с унищожаването на Ћиби€, »рак, јфганистан и —ири€. ’ил€ди и† хил€ди са бежанците, мнозина от които умират от студ, много умрели, като тези починали† деца, които сме виждали по международните телевизии, удавили се в —редиземно море, което се превърна в огромно гробище.

“ова е геополитиката на импери€та в света: да завоюваш и отново да завоюваш, и там където не може да доминира, да се насърчава разделението и хаоса, което те† направиха точно сега с Ѕразили€, ко€то е наш брат, нашата могъща Ѕразили€. Ќие го казваме с гордост, защото ние се чувстваме като брат€ с хората от Ѕразили€, ние го знаем много добре. » какво направиха с Ѕразили€? ƒа спрат, да спрат Ѕразили€, тази Ѕразили€, ко€то започна да се из€в€ва като велика сила на мира, на съюза, на интеграци€та, на споделеното развитие оттук от ёжна јмерика, и ко€то заедно с ¬енецуела и наши€  аманданте „авес създадоха ”Ќј—”– и —≈Ћј  и тръгнаха по света и създадоха Ѕ–» —, и започнаха да мечта€т за една нова монетарна система, тази Ѕразили€ бе спр€на с държавен преврат.

У“ам където не можеш да управл€ваш, раздел€й и създавай хаосФ и това направиха със свал€нето на ƒилма –усеф, по един несправедлив начин, незаконен, прибързано, с една абсолютно неправомерна м€рка по отношение на обвинени€та, които н€мат основание.

—ега казват, че се насочват към ¬енецуела. Ќие от ¬енецуела наблюдаваме и предупреждаваме за ц€лата тази кампани€.

“ази кампани€ € има в много центрове, един от т€х е ћадрид. »зглежда, че това е залегнало дълбоко в елитите и олигархи€та на »спани€, това че нашите д€довци, начело с Ѕоливар, с пушките на бедните от јпуре, ѕортугеса,  умана,  аракас стигнаха до ј€кучо и ги изгониха. “ова е заседнало дълбоко в истори€та на тези олигархии и не могат да го забрав€т, ужас€ват се само при мисълта за —имон Ѕоливар, като чу€т името му у т€х предизвика ужас, както ако се покаже дървен кръст на вампир. “ова е наши€т кръст на съдбата, боливарски€т идеал, ликът на Ѕоливар.

Ќие продължаваме да наблюдаваме и продължаваме да изобличаваме всички кампании.† ѕоздрав на всички международни медии и на журналистите на всички национални медии, добре дошли. ѕоздрав€вам също специално поканените,† доктор –охе –одригес,† ћинистър на външните работи, ≈ктор –одригес  астро, лидер на ѕатриотични€ блок,† генерал ¬ладимир ѕадрино Ћопес, скъп брат, присъстващите депутати, ¬иктор  аро, ≈лвис јморосо, другар€ ћинистър на културата, заместник председател€ на планирането, ѕредседател€ на правителството на  аракас, всички оператори, техници, погледнете тази кампани€, н€кой може да се запита каква е причината за не€. ≈то € тук, погледнете първата страница на вестник ј¬— в »спани€ от вчера, в€рвам,† че н€ма нито един вестник във ¬енецуела, който да направи такава хубава мо€ снимка, забранено е, но в ј¬— е непрекъснато там, аз мисл€, че мога да се кандидатирам за изборите на 26 юни, и залагам че ще спечел€, защото ме показват по телевизи€та, в пресата, това е обсебваща иде€, наистина обсебваща! ¬ие гледали ли сте ‘атално обсебване? “ова е именно фатално обсебване, което олигархиите и испански€т фашизъм имат. ¬ижте: Д—јў предвиждат, че ћадуро н€ма да довърши мандата. ¬енецуелски€т президент с все по-малка подкрепа за режима взема отчайващи мерки, за да задържи власттаФ вестник ј¬—, понеделник 16.

¬ие може да отворите ј¬— и в него можете да намерите всичко, което искате, той е пред мен. ¬ие отвар€те ј¬— и виждате ДЌю …ќ–  “ј…ћ— посвещава сво€та първа страница на маниакални€ и неспособен ћадуро и негови€ делириум за конспирацииФ и това е придружено със снимка, където съм показан като маниак и луд. “ова е част от манипулациите, даже графиката. “ова е ј¬— от »спани€: Дћадуро нарежда да се нападат предпри€ти€та, които се спрели производствотоФ ƒа се нападат? –азбира се, венецуелски€т народ може да си направи заключени€та за всички тези кампании, всичко това е брутално. Ќа нас ни е трудно да се борим в »спани€, защото е брутална лавината от атаки по радиото, пресата, и телевизи€та всеки ден. Ќо сигурно имат н€какъв интерес, нали? Ќ€кои казват, че е вътрешна политика, защото ще загуб€т изборите срещу левицата, ние н€маме нищо общо с това. ƒействащите лица във вс€ка страна имат своите причини да съществуват.

≈то какво публикува Д≈l Pa?sФ: Д»звънредно положение във ¬енецуелаФ,† редакционна стати€, написана от собствениците на вестника. —игурен съм обаче, че †зад стати€та стои н€кой венецуелски милиардер, който живее там; дори се досещам кой е. ¬ »спан舆се преместиха да живе€т група венецуелски измамници, живеещи в богатите предгради€ на ћадрид, хора с много пари и състо€ние. “е искат да направ€т контрареволюци€ срещу ¬енецуела, и от »спани€ да действат като опозици€, харчейки парите на шепа глупави олигархии. «ащо †испанските данъчни служби, известни със строгостта си, не прегледат †сметките на тези мошеници, и ще се натъкнат на интересни данни, и ние бихме им съдействали. √оворим за самонаде€ни, задоволени лица, наели най-добрите правни фирми в испански€ елит и намерили м€сто сред най-добрите от испанските бизнес лобита. “очно тези лица не почиват нито ден, нито в ћадрид, нито в ц€ла »спани€, за да готв€т кампани€ срещу собствената си страна. ¬еднага предостав€ме имената им. ј вие сами †можете да си представите кои са те.

“ези дни †ДEl†Pa?sФ излиза със заглавие: Д»звънредно положение †във ¬енецуела. †Mадуро†тр€бва да†приключи с тези†популистки†изпълнени€.Ф “ази демократична революци€, ко€то†възникна чрез прекрасен конституционен процес, и ко€то трансформира икономическата, социалната, политическата реалност въ↬енецуела, и†ко€то беше инициатор на 16 нови организации за интеграци€, които трансформираха нашата јмерика,†това ли е†популистко изпълнение срещу расистките†обиди†от††ДEl Pa?sФ и »спани€?†ДMадуро†тр€бва да сложи край на популистките си изпълнени€ и да остави да управл€ват†††тези,†които народът сам си избере.Ф††»†кои са избраните от народа? ќт†23-ма††областни губернатори 20 са избрани от†революци€та,†от народа на тази†страна!†ј†кметовете? ќ†да, тъй като т円косвено†спечелиха 2†изборни процеса от общо проведени 20? “ака†се заплюва†истината†за една страна. “ук†това вече е ежедневие. ѕредстав€м си как н€кой става сутрин и отивайки на работа си купува вестник от будката, където прочита във вестник Д≈л ћундоФ:†ДMадурпоказва военна мощФ.  акво е това?!† ъде е смисълът на думата ДистинаФ. —€каш »спани€ н€ма проблеми? —€каш »спани€ н€ма вътрешни проблеми?†Ќе води ли в момента »спани€ президентска кампани€? »ли този ден н€ма други новини и затова тази испанска меди€ излиза с огромното заглавие: ДMадуро показва военна мощ на фона на по€вилите се информации за преврат, идващ от неговите собствени редициФ. “оест, аз†сам ще си организирам преврат? “оест, всеки може да говори каквото си иска. Дјрми€та е готова за вс€какъв сценарийФ, предупреждава испански€т вестник. ¬ »спани€ н€ма ли социални проблеми? ¬ »спани€ н€ма ли проблеми със заетостта, сигурността на работното м€сто, доходите, сигурността, здравеопазването, образованието или »спани€ е истински рай? ≈то тук сега гледам редакционната стати€ в Д≈л ћундоФ от 16 май: Д¬енецуела е на ръба на социална експлози€Ф. —ъщото, което крайната десница върши във ¬енецуела, заплашвайки страната ни… ј на страница 20 от същи€ този вестник, четем: ДMадуро показва мускули. ѕрезидентът на ¬енецуела мобилизира въоръжените сили, купува бойни хеликоптери и изтребителиФ, (смее се) Ц  ога пристигат?†Ќа фона на кризата и в търсене на начини как да се справим с †извънредното положение и с опозици€та… ƒавате ли си сметка, че това което се подготв€, е същи€т сценарий, който вече вид€хме в Ћиби€ с  адафи, за да кажат н€кой ден след това, че ћадуро изкара †изтребители, хеликоптери и танкове, за да стрел€ по опозици€та, за да се по€ви основание за външна военна намеса във ¬енецуела. “ова е един и същ сценарий, †нещо много сериозно и затова аз призовавам света, добри€ св€т; тези, които искат мир.

¬енецуела се бори за †мир всеки ден, като изключва каквито и да е †сцени на насилие, които да †оправда€т чуждестранна военна интервенци€. “е в€рват, че е дошло и нашето време, след преврата в Ѕразили€, и всичко това е международна кампани€, ко€то крои планове и намерени€, изгражда психологически профил, който се стреми да †изостри чувствителността на хората по света, и ако един ден нещо се случи във †¬енецуела, н€какво насилие или конфликт – перфектно, тогава те ще атакуват, ще оправда€т действи€, както вече веднъж се случи на 11 април 2002 г., когато †сътвориха засада срещу народа и после, под ръководството на сами€ јснар от »спани€, изл€зоха† със становища как† оманданте „авес е избил хората си,†а по-късно, за да оправда€т действи€та си, планът им беше да покажат как сами€т „авес е убит при задържането му. “ова е начинът на действие на тези олигархии, на тази импери€. ≈то тук е другата импери€. ¬естник Д≈л паисФ, десен вестник, публикува снимка и под не€ текст: „„ависткото правителство предупреждава, че н€ма да позволи провеждането на референдум за отстран€ване на ѕрезидента. Д–ежимът на „авес отхвърл€ провеждане на консултации за свал€нето на ћадуро от властФ. †Wikileaks†вече разсекретиха много документи по повод случващото се във ¬енецуела.

ј националните ни медии или по-скоро антинационалните, подкреп€т тази международната анти кампани€ срещу ¬енецуела. ≈дин от тези ежедневници е Д≈л ЌасионалФ. ¬ижте какво публикува той, цитирайки†The†Washington†Post: Д¬енецуела отча€но се нуждае от външна политическа намесаФ, а в същи€ тон с подобни заглави€ излизат The New†York†Times†и други американски издани€.  азват, че The New York Times е като ƒържавен вестник на Ѕели€ дом, което не е никак далеч от истината.  азват, че Д¬ашингтон постФ е официален вестник на ѕентагона, а The Wall Street Journal е официален вестник на финансовата власт, военните, индустри€та, финансовата и медийна власт, които дори и в упадък, са †способни на всичко.  азвам в упадък, защото †имперската сила е в исторически спад, но е способна на всичко и само преди н€колко седмици президентът на —јў Ѕарак ќбама преподписа ”каза за об€в€ването на †¬енецуела като необичайна и извънредна заплаха за —ъединените щати. ƒоста гласове се надигнаха срещу този ”каз, всички държави членки на UNASUR, всички правителства от съюза†CELAC, 120 правителства от ƒвижението на необвързаните, 143 правителства†от G-77 и  итай, и толкова много декларации на интелектуалци, 21 социални и политически движени€, но – не, всичко това не†бе достатъчно, за да зачетат световното мнение, суверенитета на един народ. » най-лошото от всичко, за нас, за вас, скъпи сънародници, които ме слушате тук във ¬енецуела е, че лично тр€бва да се свържа с тези международни медии, тъй като кампани€та срещу нас се засилва.

јз гледах новините малко преди да сл€за, кампани€та е повсеместна. —м€там, че телевизионните медии се приближават до сценари€ от 2002, виждам, че тенденци€та е в тази посока, те се включват в една дирижирана, нагласена кампани€, изпълн€ват обща програма. јз имам същата видео-система, ко€то има доктор ’орхе –одригес, наблюдавам едновременно всички телевизионни канали и по този начин човек си дава сметка, че е в ход една и съща програма до най-малки€ детайл: първите четири новини на частните новинарски канали б€ха идентични и излъчени по едно и също време, координаци€ и ефективност, ко€то може да бъде постигната от една велика сила, ко€то стои отзад за да шантажира, да подчин€ва и да доминира. ƒобре, че ние имаме опита от предишните битки и притежаваме силата, което ни позвол€ва да защитим истината и един толкова прекрасен проект като Ѕоливарската –еволюци€.

“ака че ц€лата тази кампани€ има един команден център, една ос, ко€то е ћадрид- ћа€ми-¬ашингтон, но има също така център за планиране на действи€та, лобита, сила, финансиране. “ози център се намира във ¬ашингтон, осъществ€ва се една световна кампани€, сред приоритетите на всички посланици на —ъединените јмерикански ўати в страните, в които са акредитирани, е да работ€т срещу ¬енецуела и да й причин€ват вреди. Ќатискът, който се осъществ€ва върху правителствата от Ћатинска јмерика и  арибски€ басейн срещу ¬енецуела не познава аналог през последните 17 години. јз съм в посто€нен контакт, получавам специални новини и разбира се размен€м секретни писмени съобщени€ с президенти, министър-председатели от ц€ла Ћатинска јмерика и  арибски€ басейн и всички те, както и наши при€тели от ¬ъншните министерствата на страните от Ћатинска јмерика и  арибски€ басейн, ни информират за интензивната дейност на посолствата на —јў, които упражн€ват натиск върху президентите, министър-председателите, преследват и затрудн€ват външните министри. “ова е едно безумно поведение. „уват се гласове, че Д¬ремето на държавните преврати остана в миналотоФ. Ќо за една импери€ това време никога не свършва, тъй като т€хната цел е да господстват, да ни подчин€т, да си възвърнат властта, ко€то притежаваха по време на цели€ XX век и ко€то загубиха през XXI век и така ще бъде завинаги, но тази страна никога н€ма да € подчин€т и н€ма да € управл€ват никога повече нито северноамериканската импери€, нито н€ко€ друга имперска сила, ние никога повече н€ма да им го позволим! Ќашата јмерика се подготв€ за една нова народна вълна от революции и ние ще € видим. —ъс собствените си очи ще вид€ как тази нова вълна се надига с повече съзнание, с повече сила, с повече €снота. “ова е видно от кварталните улици, от градовете, от селищата, от провинциите на нашата јмерика, усеща се силата на новата вълна, ко€то се надига и ¬енецуела ще бъде в челните редици. Ѕрат€ и сестри, ние винаги ще бъдем начело с нашите идеи, с наши€ морал, с нашите мечти, с наши€ Ѕоливар, с наши€ „авес. Ќ€ма да могат да ни пречуп€т с тази война от конспирации и кампании нито в този час, нито когато и да било. «аради това организирахме тази пресконференци€ и се радвам, че имаме връзка чрез —кайп, ѕерископ и чрез социалните медии, за да можем да чуем различни мнени€ и предложени€. Ќапример, преди да вл€за тук за пресконференци€та, получихме следните новини, ще говор€ накратко, от Ѕогота, ћадрид, ћа€ми, за кампани€та през първите четири месеца от тази година, темите са см€на на правителството, икономическа криза, несигурност, жестокост, политически затворници, конфронтаци€ на властите и т.н., и т.н. Ќегативни новини за ¬енецуела в следните три града: Ѕогота, ћадрид, ћа€ми – 97%. ќбърнете внимание през тези четири месеца на пресата като имате предвид вли€нието, което има Ѕогота в  олумби€, ћадрид в ц€ла »спани€ и ћа€ми, чието вли€ние е гол€мо и излиза извън границите на този северноамерикански щат. Ѕ€ха разпространени 1315 новини, 1315 съобщени€, състо€щи се от цели страници. Ќ€ма друга държава, нито друга тема или информаци€, свързана с държавата или града, в който се съобщават тези новини, ко€то да е заслужила повече внимание, от ¬енецуела. Ќима това е нормално? Ќе е, това е кампани€ за подготв€не на услови€ за масивна агреси€ срещу нашата –одина. ќт тези 1315 съобщени€ в пресата само в 25 се споменава за Ѕоливарски€ »кономически план, който както знаете е в центъра на нашето внимание. јко организираме седмично по 10 обществени събити€, а те често са и 10, 12, 15, само 7 от т€х са във връзка с Ѕоливарски€ »кономически план.

¬същност от 1315 съобщени€ с различна тематика само 25 са свързани с Ѕоливарски€ »кономически план, и от т€х само две б€ха позитивни, тъй като се отнас€ха до откриването на лифта в щат ћерида. “рудно е да се говори негативно за един лифт, особено когато неговата снимка е толкова красива, и когато се каже, че е най-големи€т лифт в света как може да реагира човек? —игурно ще кажат: “ова е част от цирка, който ћадуро сътвори, изграждайки един лифт за 12,5 милиона, творение подобно на това на египетските фараони, част от един цирк, който кара народите да забрав€т проблемите. —игурно в н€кои от тези съобщени€ са включени тези посто€нни коментари, част от тази безконечна кампани€ на омраза към ¬енецуела, защото това, което се внушава, не е нищо друго, а омраза към нашата страна. ÷€лата тази кампани€ заслужава ние да направим контраофанзива от нов тип и сега аз използвам случа€ да отправ€ призив към всички честни хора, към всички лидери, до които ще достигне това съобщение, изпратено от ¬енецуела. ¬енецуела иска мир, ¬енецуела е ключов фактор за сътрудничество и стабилност в района на южноамерикански€ континент,  арибски€ басейн и ÷ентрална јмерика. ¬енецуелската дипломаци€ има за основна задача постигането на мир чрез равенство, справедливост, интеграци€. ¬енецуела има право да живее, да израства, да се развива, да разрешава своите проблеми, да ги превъзмогва и от ¬енецуела ние отправ€ме призив за световна солидарност към лидерите, към социалните движени€, към президентите, към министър-председателите, към правителствата от цели€ св€т. ¬ъв ¬енецуела е поставен на карта мира на тази јмерика и се разиграва бъдещето на нашата собствена независимост през този XXI век. «аради това ние от ¬енецуела изискваме да бъде прекратена кампани€та за преследване, за отправ€не на заплахи, медийната кампани€ за омраза и за манипулиране на достойни€ живот на един народ, който работи и обича и иска да продължи да обича сво€та зем€, сво€та родина и истори€. ƒа бъдат прекратени кампаниите, предизвикани от —евера и от национални фактори в ущърб на нашата страна! “р€бва да защитим правото на нашата държава да създаде сво€ собствена социална, политическа и икономическа система! (јплодисменти). “ази система е проста, описана е в примерни€ конституционен процес (показва  онституци€та). ѕон€кога чувам глашатаи от —јў, които претендират за нещо, което н€мат в собствената си държава. «ащо не отвор€т един конституционен процес в —јў и не предостав€т правото за решени€ на народа на —јў? Ќие бихме могли да предложим на управл€ващите на —јў едно предизвикателство от том 3, глава IV, членове 62-74.

«ащо на народа от —ъединените щати не се предостави рол€та на главен участник в демокраци€та? » така, аз казвам на всички онези, които се опитват да ни дават уроци по демокраци€, права на човека и политически права. “ова е наши€т модел, той е толкова силен, че ние б€хме в състо€ние да понесем безброй нападки, кампании, лъжи, година след година. —ега отча€нието премина вс€какви граници, които са ни известни, мога да го оприлича на отча€ни€ рев на едно чудовище, което в€рва, че само като го чуем† всички тр€бва да се разтреперим, да коленичим и да се предадем.

“ъй като никой не се отказва, ние ще се борим за това тази суверенна, демократична и хуманна  онституци€ да се запази и да надделее над вс€какви обсто€телства, които могат да възникнат. ўе кажа на нашите брат€ по цели€ св€т: независимо от каквито и да било житейски обсто€телства, независимо от обсто€телството, че съм ѕрезидент на –епубликата, че хората чрез гражданско – военни€ съюз ще запаз€т тази суверенна  онституци€ въпреки амбициите нашата родина да бъде продадена или предадена. ¬сички венецуелци тр€бва да приемем това с почтеност, с чест, с по-високо съзнание, с благородство, с любов към всичко, принадлежащо на нашата наци€.

¬ече има достатъчно исторически обсто€телства, пред които б€хме изправени. «атова исках да направ€ тази пресконференци€ с международен характер, за да отвор€ един прозорец. Ќека от едно кътче от този прозорец, който искаме да отворим към света, да влезе живителна светлина, и аз съм сигурен, че силите ще бъдат обособени така, че ¬енецуела с международното присъствие до себе си ще може да неутрализира всички тези атаки, всички тези заплахи и че ние ще можем да пречупим тези обсто€телства, които създават услови€ в страната за една пр€ка интервенци€, на ко€то наши€т народ знае как да отговори.

„рез този малък отворен прозорец мол€ за пълната подкрепа на социалните движени€, на лидерите, които да разкажат истината, и ¬и мол€, г-жо ¬ъншен ћинистър, г-жо ¬ицепрезидент, колеги от висшето политическо ръководство, да повишим качеството и капацитета на комуникациите в международен план, за да може светът да се събуди и да види тези нело€лни атаки, както и да прозре, че се извършва подготовка на почвата за военна намеса във ¬енецуела. «нам какво говор€ и не само това, което виждате, че ще бъде достатъчно, но и това, което не виждате. тези дни. Ќаскоро нашите военновъздушни сили и Ѕоливарската военна авиаци€ откри незаконно влизане за необичаен шпионаж на Ѕoинг 707 E-3 —ентри, което е една система за предупреждение, за въздушно наблюдение ј”ј —, ко€то притежава всички механизми за електронен, както и за други видове шпионаж.

¬сички говор€т за това, така че нека да започнем. јз ще освобод€ националното радио и телевизи€ 33. »сках да обобщим този набор от изстъплени€ срещу страната, абсолютно несправедливи и непропорционални нападени€, на отча€на лудост, медии, политика, заплаха, военните планове и също хайки. ≈то защо ние сме направили решени€та, специални мерки ще ни гарантират, и ние ще гарантираме доброто управление, мир, ц€лост на страната ни, и особено правата на нашите хора. “ака че аз отивам да освобод€ национално радио и телевизи€. Ќие продължаваме в тази интерактивна конференци€ ден преса и да кажем сбогом на нашите хора, наричайки го най-висок войнствен морал. «ащитавай истината на ¬енецуела ние гарантираме мира и печелим всеки ден, за да се гарантира упражн€ването на нашата конституци€, правата на нашите хора и вечна независимост на страната на освободителите! ¬енецуела, добър ден на всички, и да останем в редовното предаване на телевизионни канали Venezolana и тези, които искат да го излъчат или да го видите по Periscope. ƒо победата винаги! (¬ъзклицани€ на Venceremos!, ръкопл€скани€) “ози тип самолети се използва от —јў за подкрепа на комуникациите на въоръжени групи в зони, където има войни или за подготв€не на услови€ за деактивиране на електронно оборудване за работа на правителството, на въоръжените сили или на икономиката. “ова е смъртоносен самолет с технически възможности в областта на комуникациите и освен това за шпионаж. “ози самолет извърши военни нахлувани€, по повод на които ще бъде протестирано пред правителството на —јў. Ќа 11 май тази година в 6:09 той е бил открит от наши самолети и нашите смели войници от въздуха отидоха при него, за да го изгон€т от нашето въздушно пространство. —ъщо така на 13 май тази година точно в 06:03 самолетът отново нарушава въздушното пространство на страната ни.

Ќ€кои елементи, които искам да разкри€ в хода на тези дни и тези седмици: Ќашите Ѕоливарски Ќационални въоръжени сили са сили за мир, твърдо установени върху конституционните и морални боливарски принципи, те са Ѕоливарски, „ависки Ќационални ¬ъоръжени —или с €сно съзнание за сво€та историческа рол€. —ъщо така всички тези атаки не са незначителни, те са хор от заплахи, от лъжи, защото см€тат, че им е дошло времето. ћоже би наистина е дошъл моментът за нова† революци€, нова революци€, и ние във ¬енецуела сме подготвени да направим още една революци€ за утвърждаване на независимостта, суверенитета и правата на наши€ народ, винаги спр€мо конституци€та. –ешени сме да се борим.

Ќие участваме в битката за тази страна. “ова не е време за предателства или за предатели, а е време за ло€лност и за любов към всичко наше, към нашата истори€, за правото ни да изграждаме и да се самоизграждаме, както и да правим грешки, които имаме право† да допуснем като свободна страна, да ги коригираме, да научим по време на историческите процеси как да изградим сво€ собствена система, нашата собствена, не такава, ко€то ни се налага, или такава, за ко€то искат да съобщ€т в ц€ла јмерика, в цели€ св€т. јз съм подготвил видео, знаете ли? ’айде да го пуснем, за да приключим с тази така важна встъпителна част. Ќие ще тр€бва да приключим с тази много важна встъпителна фаза. Ќа това видео ще станете свидетели на най-различни заплахи, както и н€кои от личностите, които ежедневно подстрекават, стрел€т и атакуват страната ни.

ќтправ€м призив към съвестта на хората за национално единство, за обедин€ване на ц€лата ни страна, за обедин€ване на цели€ ни народ, за абсолютно обедин€ване на Ѕоливарските Ќационални ¬ъоръжени —или, и за гражданско-военен съюз, за да бъде постигнат мир и да се консолидира това време за тежко изпитание за Ѕоливарска революци€ и страната ни. Ќие ще видим това видео и веднага ще преминем към въпросите на присъстващите международни медии към разм€на на мнени€ и въпроси, които ще идват от различни страни по света.

¬идеото е пуснато. »мате синтетизирано резюме на два момента, когато ние сме изправени пред сходни обсто€телства и директни заплахи: ќбама; јснар, който като президент подкрепи преврата от 2002 във ¬енецуела и инвази€та в »рак, той беше поддръжник на инвази€та в »рак, вие ще видите този престъпник јлваро† ”рибе ¬елес, екс-президент на нашата братска  олумби€, наркотрафикант и паравоенен, как отправ€ призив за военна интервенци€ или както го вид€хме в “уитър акаунта на г-н –амос јлуп. Ќаскоро публикува, туитна отново една личност, наречена –афаел ѕолео, за когото знаете, че е агент на ÷–” в продължение на 50 години, един човек, много добре информиран за всички конспирации и безчинства на ÷–” на континента, който казваше, че ¬енецуела със сигурност ще свърши като ƒоминиканската република през 1965 г. и това изказване беше направено† в същи€ ден, когато ”рибе отправи заплаха за военна интервенци€ срещу ¬енецуела и го туитна отново в сво€ официален “уитър акаунт на ѕредседател€ на Ќародното събрание г-н –амос јлуп.

¬сичко върви в тази посока. “ака че нека да започнем. јз ще освобод€ националното радио и телевизи€. »сках да обобщ€ тази поредица от изстъплени€ срещу страната, абсолютно несправедливи и непропорционални нападени€, пълни с отча€на медийна и политическа лудост, със заплахи, военни планове и военни хайки. ≈то защо взех решени€, както и специални мерки, които ще ми гарантират и ще ни гарантират доброто управление, мира, запазването на целостта на страната ни и особено правата на нашите хора. Ќие продължаваме тази интерактивна пресконференци€ като казваме довиждане на наши€ народ, призовавайки го към възможно най-висок борчески морал. ƒа защитим истината за ¬енецуела, да гарантираме и да печелим мира всеки ден като гаранци€ за упражн€ването на нашата конституци€, за правата на наши€ народ и за вечната независимост на страната на освободителите! ƒобър ден ¬енецуела, останете с редовното предаване на ¬енесолана де “елевисион и с тези канали, които също го отраз€ват, за да го видите и чрез ѕерископе.

 

ƒо победа завинаги! (¬ъзклицани€: Дўе победим!Ф јплодисменти).

 

You may also like...

–Т–∞—И–Є—П—В –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

–Т–∞—И–Є—П—В –Є–Љ–µ–є–ї –∞–і—А–µ—Б –љ—П–Љ–∞ –і–∞ –±—К–і–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г–≤–∞–љ.

–Ь–Њ–ґ–µ—В–µ –і–∞ –Є–Ј–њ–Њ–ї–Ј–≤–∞—В–µ —В–µ–Ј–Є HTML —В–∞–≥–Њ–≤–µ –Є –∞—В—А–Є–±—Г—В–Є: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>